Doe de Letselscan

Privacyverklaring

Privacyverklaring Schallenberg Letselschade

De aard van onze bedrijfsactiviteiten verlangt van ons dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeert Schallenberg Letselschade u over de wijze
waarop Schallenberg Letselschade als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Schallenberg Letselschade verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens. Download onze privacyverklaring in pdf.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (”de betrokkene”) (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De
persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn onder meer:

 • Naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • Adres en woonplaats;
 • E-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer;
 • Het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit
  en huwelijkse staat;
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer en/of inkomensgegevens en/of
  fiscale gegevens;
 • Het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • Sollicitatiegegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen
  opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij leggen, na het verkrijgen van uw toestemming, gegevens vast over uw gezondheid, bijvoorbeeld informatie van behandelend artsen en therapeuten maar ook adviezen van medisch adviseurs en keurend artsen, teneinde uw medische schade (letselschade) te kunnen vaststellen en te onderbouwen en te verhalen op een aansprakelijke tegenpartij. Wij gebruiken uw BSN om uw identiteit vast te stellen en deze, na uw toestemming, door te geven aan de aansprakelijke (WA)verzekeraar.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u ons verzoekt uw dossier te behandelen, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren, WhatsAppen, sms-en, chatten via de website en/of e-mailcontact met u hebben. Ook ontvangen wij persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheids- en/of rechtsbijstandsen/ of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en/of een aansprakelijke partij in persoon en/of zijn/haar aansprakelijkheidsverzekeraar en/of eventuele door de hierboven genoemden ingeschakelde derden en/of beroeps- en/of branchevereniging(en), ten behoeve van de behandeling van uw dossier. Ook putten wij informatie uit openbare bronnen en/of websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Behandeling van letselschadedossiers: Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van
  letselschadedossiers.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels: Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor ons
  geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten
  en/of bewaartermijnen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:
1. voor de uitvoering van een overeenkomst;
2. vanwege een wettelijke verplichting;
3. met uw toestemming;
4. vanwege een gerechtvaardigd belang.
5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeraars, medisch adviseur of een tegenpartij. Wij kunnen persoonsgegevens delen in de volgende gevallen:
1. Om onze diensten te kunnen verlenen;
2. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
3. Bij inschakeling van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld onze ICT-leverancier.

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Schallenberg Letselschade dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de AVG. Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Schallenberg Letselschade houdt de wettelijke bewaartermijnen aan. In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?
Schallenberg Letselschade heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@schallenberg-letselschade.nl

8. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties. Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@schallenbergletselschade.nl. Schallenberg Letselschade kan u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

9. Contact
Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden via info@schallenberg-letselschade.nl . Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons)

10. Wijzigingen privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze dienstverlening kunnen wijzigen. Schallenberg Letselschade behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 oktober 2018.

11. Facebook pixel
Op deze website kunnen knoppen of links zijn opgenomen om pagina’s, artikelen of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn of Twitter te kunnen promoten. Ook kunnen er koppelingen en knoppen zijn naar andere providers. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn of Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest je de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen. De Facebook pixel zorgt ervoor dat wij jou, indien je bij Facebook bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten.