Doe de Letselscan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schallenberg Letselschade

Algemeen
Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Schallenberg Letselschade. Download onze voorwaarden in pdf.

Artikel 1 Begrippen
1. Schallenberg: Schallenberg Letselschade is een eenmanszaak die als doel heeft de belangen te behartigen van letselschadeslachtoffers. Schallenberg Letselschade
is als zodanig onder nummer 62080768 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Schallenberg Letselschade een opdracht heeft aanvaard of met wie Schallenberg Letselschade op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Schallenberg Letselschade verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Schallenberg Letselschade op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door Schallenberg Letselschade. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of de overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken.
2. Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een overeenkomst tussen Schallenberg Letselschade en de opdrachtgever kan worden opgesteld en ondertekend.
3. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van die overeenkomst en daarna van deze voorwaarden boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
4. Zo nodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt Schallenberg Letselschade wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.

Artikel 4 Opdrachten
1. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.
2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdracht bevestiging of overeenkomst worden omschreven.
3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Schallenberg Letselschade mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Schallenberg Letselschade gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.
4. Schallenberg Letselschade is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. Schallenberg Letselschade is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht.
5. Schallenberg Letselschade is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomt met de inhoud van het originele, door en bij Schallenberg Letselschade bewaarde of opgeslagen document.

Artikel 5 Verplichtingen
1. Schallenberg Letselschade zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2. De door Schallenberg Letselschade ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 6 Deskundigen
Indien nodig staat het Schallenberg Letselschade vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Uitwisseling en opslag van gegevens
1. De opdrachtgever is verplicht Schallenberg Letselschade volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante (persoons)gegevens aan Schallenberg Letselschade ter beschikking te stellen.
2. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst verleent opdrachtgever toestemming aan Schallenberg Letselschade om relevante (persoons)gegevens en bescheiden van opdrachtgever te verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3. Schallenberg Letselschade staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan van de relevante (persoons)gegevens en bescheiden is voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle medische gegevens worden 7 jaren bewaard en opgeslagen in overeenstemming met de geldende regelgeving in de branche.

Artikel 8 Einde van de opdracht
De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Schallenberg Letselschade vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Schallenberg Letselschade – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Artikel 7:408 lid 2 BW wordt hierbij dan ook terzijde gesteld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval
1. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Schallenberg Letselschade en van iedereen die voor of namens haar werkzaam is, ondergeschikten, hulppersonen hieronder begrepen, kan uitsluitend worden gebaseerd op schending van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.
2. De aansprakelijkheid van Schallenberg Letselschade reikt niet verder dan uit de navolgende leden blijkt. Onder Schallenberg Letselschade worden in voorkomend geval ook verstaan haar bestuurder(s) en werknemers en allen die op welke wijze dan ook voor Schallenberg Letselschade werkzaam zijn.
3. Schallenberg Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.
4. Schallenberg Letselschade is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
5. De aansprakelijkheid van Schallenberg Letselschade is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor gevolgschade of indirecte schade is Schallenberg Letselschade nimmer aansprakelijk.
6. Indien zuivere vermogensschade ontstaat door het verwijtbaar laten verlopen van een termijn, of door een andere toerekenbare tekortkoming in de behandeling van de opdracht door Schallenberg Letselschade, is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot het in lid 8 genoemde bedrag.
7. Het maximale bedrag waarvoor Schallenberg Letselschade aansprakelijk kan zijn, bedraagt EUR 250.000,00 per geval, waarbij een reeks schades uit dezelfde oorzaak als één geval wordt beschouwd.
8. Indien om welke reden dan ook een uitkering op grond van de beroepsaansprakelijkheid plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Schallenberg Letselschade in rekening gebrachte honorarium, tot een bedrag van ten hoogste € 7.500,00.
9. Indien Schallenberg Letselschade in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden Schallenberg Letselschade terzake daarvan te vrijwaren.
10. Iedere rechtsvordering tegen Schallenberg Letselschade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Schallenberg Letselschade aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Facturering en betaling
1. Indien een factuur of declaratie in het kader van BW 6:96 verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Schallenberg Letselschade trachten deze volledig te verhalen. Mocht een en ander niet volledig of slechts gedeeltelijk kunnen worden verhaald op een aansprakelijke partij dan zal tussen opdrachtgever en opdrachtnemer géén verrekening plaatsvinden van schade-uitkeringen en de gemaakte kosten buiten rechte kosten en/of géén betaling geschieden door opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever tussentijds de opdracht intrekt/ heeft ingetrokken.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.
2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Schallenberg Letselschade en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Overijssel.

Artikel 12
1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Schallenberg Letselschade’.
2. Deze voorwaarden worden op eerste aanvraag toegezonden.
3. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens op te vragen via de
website van Schallenberg Letselschade, www.schallenberg-letselschade.nl