Doe de Letselscan

Loonschade verhalen voor bedrijven

Loonschade verhalen door werkgever

Een ongeval (of medische fout) kan niet alleen tot schade leiden voor het slachtoffer, maar ook voor de werkgever. Als een derde voor het ongeval (of de medische fout) aansprakelijk is, kan de werkgever zijn kosten verhalen op deze partij. Wanneer de werknemer door bijvoorbeeld een ongeval (tijdelijk) niet meer kan werken, kan de werkgever het doorbetaalde loon incl. vakantiegeld, administratiekosten en re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt ook wel loonregres of een regresvordering genoemd. Het regresrecht is geregeld in art. 6:107a BW.

Schade voor de werkgever

De werkgever is op grond van de wet verplicht om het loon van de arbeidsongeschikte werknemer twee jaar door te betalen. De werknemer kan daarentegen geen werkzaamheden verrichten, waardoor de werkgever extra kosten maakt. Naast de loonkosten kan de werkgever ook de gemaakte kosten tijdens de re-integratie verhalen. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van scholing, aanpassingen op het werk of coaching. Ook de administratiekosten zijn door de werkgever te verhalen.

Wat wordt er niet vergoed

Niet alle kosten kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij. De door de werkgever betaalde en ingehouden belasting en premies komen volgens de wetgeving niet voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast komen kosten voor vervangend personeel ook niet in aanmerking voor vergoeding. Het doorbetaalde loon dat al is vergoed door een ziekengeldverzekeraar komt ook niet in aanmerking, aangezien er niet dubbel verhaald kan worden. Een eventueel eigen risico hierbij kan wel vergoed worden.

Voorwaarden

Om met succes een beroep te doen op het regresrecht moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de schade van de werknemer aantoonbaar zijn veroorzaakt door de derde. Daarnaast moet er een verband zijn tussen het ongeval en de oorzaak van de schade. Met andere woorden de schade moet een logisch gevolg zijn van het ongeval. Wanneer een collega van de werknemer de schade heeft toegebracht op het werk, geldt een extra eis. In dat geval dient de collega de schade niet met opzet of bewuste roekeloosheid te hebben toegebracht.

Eigenrisicodrager

De werkgever kan op grond van art. 6:107a BW een regresvordering instellen. Wanneer de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet is, dan heeft deze ook voor de opvolgende doorbelaste uitkering een verhaalsrecht op de aansprakelijke derde. Indien de werkgever via het UWV verzekerd is en de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas betaalt, dan kan het UWV de toegerekende uitkeringslast verminderen op de premie aan de werkgever. De werkgever moet in dit laatste geval wel zelf het initiatief hiertoe nemen. Wanneer de werkgever dit niet doet, dan wordt een onnodig hoge premie betaald.